Regulamentul Campaniei "20% reducere Afine Bio"

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania "20% reducere" (numită în cele ce urmează şi "Campania") este organizată de S.C. MERRYBERRY S.R.L., cu sediul în JUD. DÂMBOVIȚA ,SAT. MIJA, COM. I. L. CARAGIALE, STR. FERMEI, NR. 700 C2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J15/815/2018, CUI RO36157384, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, având prelucrarea de date cu caracter personal notificată în scopul “Reclamă, Marketing şi Publicitate” şi înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 26931. În continuare, S.C. MerryBerry S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea "20% reducere"

Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României în perioada 9 Iulie 2024 – 11 August 2024, pe https://merryberry.ro/, pentru comenzile plasate în această perioadă, pentru produsele: Afine Bio Pachet 3kg

Art.2.3 Durata campanie:  9 Iulie 2024 – 11 August 2024, în limita stocurilor diponibile.

3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă produsele: Afine Bio Pachet 3kg  - in limita stocului disponibil.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei şi persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate la Articolul 3.1. şi care au creat un cont pe site-ul https:// merryberry.ro.

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art. 5.1.  Promoția va apărea automat in coșul de cumpărături, după ce se se adaugă cel puțin 1 produs conform celor menționate mai sus. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi în perioada campaniei de pe https://merryberry.ro/.

Art. 5.2. Mecanismul campaniei: Produsele pot fi achiziţionate în perioada campaniei de pe https://merryberry.ro/. Cadoul va fi valabil doar în perioada Campaniei, Cadoul va apărea automat in coșul de cumparaturi, dupa ce se se adauga cel putin 1 produs conform celor mentionate la Art. 5.1.. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi în perioada campaniei de pe https://merryberry.ro/ Organizatorul campaniei nu va accepta ca formă de achitare a contravalorii produselor plata prin tichete cadou sau orice altă formă de plată cu excepţia celei agreate în ziua respectivă. Campania "20% reducere"  NU cumulează cu alte promoţii și vouchere de discount. Fiecare Participant va putea să achițitioneze de pe https://merryberry.ro/, produse la prețul din campanie fara nicio limitare. Procesarea comenzilor cu livrare la domiciliu se va face în ordinea plasării comenzii. Pentru livrarea produselor la domiciliu prin curier, cumpărătorul va trebui să achite o taxă de transport, cost ce va fi facturat suplimentar pe aceeaşi factură. Mai multe detalii despre modalitățile de plată și livrare valabile în campania "20% reducere" sunt disponibile aici: https://merryberry.ro/.

Articolul 6. Taxe şi impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.

Articolul 7. Forţă majoră.

Caz fortuit Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe email la comenzi@merryberry.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Articolul 9. Întreruperea campaniei promoţionale

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, etc.).

Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 10. Regulamentul campaniei promoţionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit pe siteul https://merryberry.ro pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.

Art. 10.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.