Regulament Campanie Sucuri BIO 350ml 3+1 CADOU

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania "Sucuri BIO 350ml 3+1 CADOU" (numită în cele ce urmează şi "Campania") este organizată de S.C. MERRYBERRY S.R.L., cu sediul în JUD. DÂMBOVIȚA ,SAT. MIJA, COM. I. L. CARAGIALE, STR. FERMEI, NR. 700 C2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J15/815/2018, CUI RO36157384, operator de date cu caracter personal, în sensul Legii nr. 677/2001, având prelucrarea de date cu caracter personal notificată în scopul “Reclamă, Marketing şi Publicitate” şi înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 26931. În continuare, S.C. MerryBerry S.R.L. va fi denumită “Organizator”. Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România. Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea "Sucuri BIO 350ml 3+1 CADOU"  Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României în perioada 21 Aprilie – 08 Iunie 2023, pe https://merryberry.ro/, pentru produsele: Pachet 6 sticle de suc BIO de afine 350 ml în perioada mai sus menţionată, denumite în continuare „Produsele”. Art.2.3 Durata promotie: 21 Aprilie – 08 Iunie 2023 în limita stocurilor diponibile.

3. Produse participante la Campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă produsele: Pachet 6 sticle de suc BIO de afine 350 ml in limita stocului disponibil.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei şi persoanele juridice, potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate la Articolul 3.1. şi care au creat un cont pe site-ul https:// merryberry.ro.

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei promoţionale

Art. 5.1. Obiectul promoţiei – 1 pachet de 6 sticle suc de afine BIO 350 ml cadou la comandarea a 3 pachete de 6 sticle suc de afine BIO 350 ml de pe https://merryberry.ro/ , în perioada 21 Aprilie – 08 Iunie 2023. Cadoul va aparea automat in cosul de cumparaturi, dupa ce se se adauga cel putin 3 pachete de 6 sticle suc de afine BIO 350 ml. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi în perioada campaniei de pe https://merryberry.ro/.

Art. 5.2. Mecanismul campaniei: Produsele pot fi achiziţionate în perioada campaniei de pe https://merryberry.ro/. Cadoul va fi valabil doar în perioada Campaniei Cadoul va aparea automat in cosul de cumparaturi, dupa ce se se adauga cel putin 3 pachete de 6 sticle de suc de afine BIO 350ml. Produsele trebuie achiziţionate de Participanţi în perioada campaniei de pe https://merryberry.ro/ Organizatorul campaniei nu va accepta ca formă de achitare a contravalorii produselor plata prin tichete cadou sau orice altă formă de plată cu excepţia celei agreate în ziua respectivă. Campania "Sucuri BIO 350ml 3+1 CADOU"  NU cumulează cu alte promoţii și vouchere de discount. Fiecare Participant va putea să achițitioneze de pe https://merryberry.ro/, produse la prețul din campanie fara nicio limitare. Procesarea comenzilor cu livrare la domiciliu se va face în ordinea plasării comenzii. Pentru livrarea produselor la domiciliu prin curier, cumpărătorul va trebui să achite o taxă de transport, cost ce va fi facturat suplimentar pe aceeaşi factură. Mai multe detalii despre modalitățile de plată și livrare valabile în campania "Sucuri BIO 350ml 3+1 CADOU" sunt disponibile aici: https://merryberry.ro/

Articolul 6. Taxe şi impozite

Art. 6.1. Organizatorul Campaniei este răspunzator de plata taxelor sau obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare. Art. 6.2. Prezenta Campanie se desfăşoară cu scopul stimulării vânzărilor.

Articolul 7. Forţă majoră.

Caz fortuit Art. 7.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 7.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe email la comenzi@merryberry.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 8.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Articolul 9. Întreruperea campaniei promoţionale

Art. 9.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, etc.).

Art. 9.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 10. Regulamentul campaniei promoţionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit pe siteul https://merryberry.ro pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.

Art. 10.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.